Vår vision av frihet

Det här är vår definition av frihet

Vår vision är att bidra till en värld i frihet. Här är vår definition av vad frihet betyder och hur vår coaching gör skillnad.

Olika betydelser av frihet

Frihet är ju generellt ett begrepp som kan ha olika betydelser beroende på sammanhanget. I allmänhet kan frihet beskrivas som möjligheten att agera, tänka eller uttrycka sig utan begränsningar eller tvång. Det är en grundläggande mänsklig rättighet och ett ideal som strävar efter att ge individer och samhällen autonomi och självbestämmande. En ideologisk frihet, om en så vill.

Frihet kan också ha en politisk, juridisk, social och personlig dimension. Politisk frihet innebär att medborgarna har rättigheter och friheter som skyddas av lagar och författningar. Att de har möjlighet att delta i samhällets politiska processer och fatta egna beslut. En demokratisk frihet, vars innehåll har byggts upp och utvecklats under årtusende. En svindlande tanke!

Juridisk frihet handlar om rättssäkerhet och att vara fri från godtyckligt tvång eller förföljelse. En institutionaliserad frihet, kan vi kanske kalla det. Ett intressant fenomen ändå, att tydliga ramar ger frihet.

Den frihet vi menar

Social frihet handlar om allas möjlighet att få höra till, att vara fri från diskriminering, ojämlikhet och begränsningar som hindrar. Det handlar om att ha tillgång till lika möjligheter och resurser oavsett kön, etnicitet, religion, sexuell läggning eller socioekonomisk bakgrund. Så sett en strukturell frihet, en del av samhällets uppbyggnad men även en viktig del av företagens grundstruktur. Det är här det börjar bli spännande för vår del, för det är här vårt arbete börjar. Att bidra till empati, trygghet, medkänsla, perspektiv och autenticitet. Det gör vi speciellt genom teamutveckling och ledarcoaching.

Personlig frihet är den individuella upplevelsen av autonomi och självbestämmande. Det handlar om att kunna uttrycka sin åsikt, välja sin egen livsstil och följa sina egna mål och önskningar utan att bli kontrollerad eller begränsad av yttre påverkan. Att uppnå personlig frihet är en individuell process som involverar att utforska och definiera sina egna värderingar, mål och önskningar. Vår coaching är ett effektivt verktyg för att stärka den personliga friheten hos våra klienter.

Sätt att jobba med personlig frihet

Tillsammans med våra klienter utforskar vi flera olika områden, beroende på hur de individuella begränsningarna och önskemålen ser ut. Några av de områdena kan vara:

Inre begränsningar, önskningar och mål

  1. Självreflektion; för att våra klienter ska förstå vad frihet betyder för dem personligen och sätta den så viktiga egna agendan. (Tips: Även utan en coach är det meningsfullt att fundera över vilka områden i ens liv som känns begränsande. Att identifiera vad som hindrar en från att vara mer självständig och autentisk för att sedan kunna sätta ord på det önskade läget.)
  2. Klargöra värderingar; Våra klienter får definiera sina egna värderingar och principer. Förstå vad som är viktigt och vilka drivkrafter som finns bakom. När en lever i enlighet med de egna värderingarna kommer känslan av frihet och att vara autentisk.
  3. Sätta upp mål: Våra klienter får stöd att sätta upp tydliga och specifika mål som leder dem mot den frihet de söker. Dessa mål kan vara både kortsiktiga och långsiktiga. Målen ska vara realistiska och mätbara, och gärna uppdelade i mindre delmål för att göra dem mer hanterbara.

Ansvar, rädslor och gränser

  1. Ta ansvar för sitt liv: Genom att acceptera att de har kontroll över sina egna liv och att de är ansvariga för sina handlingar och val får våra klienter strategier att sluta lägga skulden på andra eller på yttre omständigheter. På det viset kan de ta kontroll över sina beslut och agera i enlighet med sina önskningar och värderingar.
  2. Utmana rädslor och begränsningar: De flesta människor bär på rädslor och begränsande övertygelser som hindrar oss från att vara fria och växa som personer. Våra klienter får stöd i att utmana dessa rädslor ta små steg utanför komfort-zonen och prova nya saker.
  3. Sätta gränser: Ett viktigt verktyg för att uppleva mer frihet i tillvaron är att lära sig att sätta sunda gränser i relationer och i livet. Detta innebär att säga nej till det som inte stämmer överens med värderingar och behov, och att värna om den egen fysiska och emotionella integriteten. Våra klienter utvecklar en tydlighet och sätt att kommunicera som underlättar processen att sätta gränser.

Ta hand om sig själv

  1. Självomsorg: Många av våra klienter behöver stöd i att prioritera sitt eget välbefinnande. Genom att fokusera mer på att ta hand om sin fysiska hälsa genom att äta rätt, träna regelbundet och få tillräckligt med sömn ökar känslan av frihet. Andra områden som har en positiv inverkan är att ge sig själv tid för avkoppling, reflektion och aktiviteter som ger glädje och energi.

Coaching – en viktig del i processen

Eftersom det är en ständig process och inte en quick fix blir coaching ett viktigt stöd och vi har möjlighet att bidra till en värld i frihet på ett, för oss, mycket meningsfullt sätt.

Om du vill veta mer eller bolla tankar om social och personlig frihet är du välkommen att kontakta oss. Maila contact@jalisdevelopment.com så hör vi av oss till dig.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *