Utvecklas till ledare

Så här kan du utvecklas till den ledare du vill vara

Att vara en skicklig ledare är inte en egenskap eller personlighet du fick när du kom till världen. Det är kunskap och färdigheter som du kan utveckla, om du är villig att göra jobbet. Din coach kan aktivt stötta dig att utvecklas till ledare genom att stärka dina färdigheter och utmana dig på de områden där du behöver växa. Här är viktiga aspekter att fokusera på och några tips på hur arbetet med en coach kan se ut:

Utvecklas till och som ledare – arbeta med dig själv

Att utveckla de färdigheter som behövs för att vara en bra ledare är en kontinuerlig resa som involverar en kombination av självkännedom, mellanmänskliga färdigheter och ett engagemang för fortsatt tillväxt.

Självkännedom:

Att utvecklas till eller som ledare innebär att börja med sig själv. Förstå dina styrkor, svagheter, värderingar och motiv. En bra ledare känner sig själv väl och är medveten om hur deras handlingar påverkar andra. Regelbunden självreflektion och feedback från andra kan öka självmedvetenheten. Det finns ett flertal olika sätt att öka din självkännedom, med modeller som Johari-fönstret eller 360-feedback från människor i din närhet. I våra coaching-sessioner använder vi en blandning av reflektion och fokuserad utvärdering genom människor runt dig och som du litar på.

Emotionell intelligens:

Utveckla din emotionella intelligens genom att bli medveten om och hantera dina egna känslor, samt förstå och känna empati för andras känslor. Emotionell intelligens är avgörande för effektiv kommunikation, relationsbyggande och konfliktlösning. Ett sätt att utveckla emotionell intelligens är att byta perspektiv och utforska andra människors verklighet. Ett annat är att våga stanna i din egen utmanande känsla i stället för att mota bort eller undvika den. I samtal med din coach kan du i en trygg omgivning utmana dig själv och dina rädslor för att mer effektivt kunna utveckla din emotionella intelligens som ledare.

Mod och motståndskraft:

Visa mod att fatta tuffa beslut och ta kalkylerade risker. Resiliens är också avgörande; fantastiska ledare studsar tillbaka från motgångar, lär sig av misslyckanden och upprätthåller en positiv attityd i utmanande situationer. En modell som beskriver hur vi kan öka vår motståndskraft kommer från myndigheten för psykologiskt försvar. Genom en kombination av engagemang i och för det som är viktigt för oss, resurser som ger oss möjligheter att klara oss och ett nätverk där vi kan få hjälp och stöd stärker vi vår motståndskraft.

Källa: Myndigheten för psykologiskt försvar

Med stöd av din coach kan du utveckla ditt growth mindset som stärker dig som ledare och ditt team, med hjälp av rätt policys och synsätt inom organisationen. Det hjälper dig att se positivt på utmaningar och att dra rätt lärdomar av det som inte gick som tänkt.

Effektiv kommunikation:

Bemästra konsten av tydlig och koncis kommunikation. Skickliga ledare är duktiga på att förmedla sina idéer, aktivt lyssna på andra och anpassa sin kommunikationsstil till olika målgrupper och situationer. Du behöver också kunna främja en öppen och transparent kommunikationskultur inom ditt team. Det handlar också om att ge tillräcklig och relevant information. En uppdaterad stakeholderanalys är ett stort stöd i vardagen och viktiga verktyg innehåller att kunna hålla effektiva möten, tydlig målsättning och löpande uppföljning. Tillsammans med din coach kan du ta fram de strategier just du behöver, med fokus på de resultat du vill uppnå med ditt team eller dina intressenter. Du kan också öva på olika situationer, genom rollspel eller genom att diskutera med din coach hur du vill göra.

Vision och strategiskt tänkande:

Utveckla en tydlig vision för ditt team eller organisation. Stora ledare är framtidstänkande och kan formulera en övertygande vision som inspirerar och motiverar andra. Odla strategiskt tänkande för att effektivt navigera i utmaningar och möjligheter. I vårt föregående inlägg beskriver vi hur viktigt det är att fundera över ditt legacy, vad det är du vill uppnå och vad du vill lämna efter dig när du går.

Beslutsfattande:

Ta välgrundade beslut i rätt tid. Överväg olika perspektiv, samla in relevant information och väg för- och nackdelar. En stor ledare är beslutsam och tar ansvar för sina beslut. Konsekvenserna av att inte fatta beslut är långtgående och ofta destruktiva, både för dig själv och ditt team. Istället behöver du lära dig att fatta beslut tidigt, utvärdera, omvärdera och fatta nya beslut. För att bli bättre på att fatta snabba beslut kan du behöva olika saker, beroende på vad som håller dig tillbaka. Tillsammans med din coach kan du möta och utmana dina rädslor, utarbeta handlingsplaner och definiera dina resurser. Du kan använda din coach som bollplank eller någon som håller dig ansvarig för att det du beslutar också händer. Istället för att känna dig ensam i ditt beslutsfattande så har du någon vid din sida, på din sida.

Utvecklas till och som ledare – arbeta med ditt team

En skicklig ledare måste kunna arbeta effektivt tillsammans med sitt team. Genom att målmedvetet utveckla färdigheter inom delegering, konflikthantering, och ett coachande förhållningssätt skapar du dessutom tillit och förtroende. Tillit och förtroende är grunden i allt teamarbete.

Befogenheter och delegering:

Lita på och stärk dina teammedlemmar. Delegering är en nyckelfärdighet för ledare. Att fördela ansvar och lita på att andra hanterar uppgifter utvecklar inte bara ditt team utan låter dig också fokusera på högprioriterade aktiviteter. Var tydlig med vad, vem, när, hur och med vilka resurser när du delegerar och kom överens om vilken uppföljning som är adekvat. Micromanagement är fruktansvärt, men att bli lämnad ensam med en övermäktig uppgift är också förödande. Skapa ramar och mandat som ger trygghet att tänka och skapa själv, för att möjliggöra kreativitet och eget ansvar hos dina medarbetare. Skapa uppföljningsrutiner, löpande feedback och utmanande frågeställningar för din egen trygghet som ledare. Ta hjälp av din coach för perspektiv och insikter, som bollplank eller för att skapa en handlingsplan.

Konfliktlösning:

Utveckla förmågan att hantera konflikter konstruktivt. Bra ledare kan navigera och lösa konflikter inom teamet och främja en positiv och samarbetande arbetsmiljö. Ett effektivt team kännetecknas av att de kan lösa konflikter på ett konstruktivt sätt mellan varandra. För att uppnå det, behöver du som ledare gå i täten och visa vägen. Färdigheter som möjliggör konstruktiv konflikthantering är bland annat att vara modig, aktivt lyssnande, tydlighet och att kunna anpassa kommunikationen efter situationen. Din coach kan antingen jobba tillsammans med dig, eller med hela teamet, för att hitta vägar framåt. En teamcoach kan t. ex. jobba med spelregler för teamet, samarbetet mellan medarbetare, olika sätt att kommunicera, ökad förståelse för varandra och sig själv och/eller någon specifik konflikt för att stärka teamet.

Coaching och mentorskap:

Stöd utvecklingen av dina teammedlemmar. Agera som mentor och coach, ge vägledning och konstruktiv feedback. Investera i dina teammedlemmars tillväxt och framgång, erkänn och vårda deras potential. Lär dig att lyssna aktivt, vara tillgänglig, vara personlig men inte privat, hitta och förstå varje medarbetares varför och att sätta gränser. Som ledare är du en förebild för dina medarbetare, du behöver gå före och visa vägen, stå rakt när du blir utmanad, skydda dina medarbetare och hjälpa dem att förstå och uppfylla organisationens krav. I samtal och övningar med din coach kan du reflektera över era utmaningar och styrkor, vilket utvecklingsbehov du och gruppen har, och dessutom lära dig ett coachande förhållningssätt.

Odla tillit och integritet:

Bygg förtroende genom konsekventa och ärliga handlingar. Stora ledare arbetar med integritet och ser till att deras ord överensstämmer med deras handlingar. Förtroende är grunden för ett starkt ledarskap. Utan tillit kan inget team arbeta effektivt. Jämför till exempel The five dysfunctions of a team by Patrick Lencioni. Du bygger tillit genom att du vågar visa dig sårbar och uppmuntrar dina medarbetare att förvänta sig ärlighet och engagemang av dig och varandra. En skicklig teamcoach kan stötta teamet i den här processen genom skräddarsydda övningar och coaching.

Utvecklas till och som ledare – arbeta med omvärlden

Den tredje dimensionen som du som ledare måste hantera är omvärlden. Några av de viktigaste aspekterna i att utvecklas som ledare är därför att kunna anpassa dig till nya förutsättningar och fortsätta ditt lärande.

Anpassningsförmåga:

Omfamna förändring och vara anpassningsbar. Affärslandskapet är dynamiskt och fantastiska ledare kan navigera i osäkerhet och vägleda sina team genom förändring. Odla ett tankesätt som ser utmaningar som möjligheter till tillväxt. Det handlar inte om överdriven positivitet, du ska inte tänka bort det som är svårt eller inte låtsas om det. Det handlar istället om att leta efter det som ger nya möjligheter, samtidigt som du begränsar effekterna av det som är negativt. Din coach kan ge dig verktyg att vara ”ditt bästa jag”, vilket blir en självuppfyllande profetia när du utstrålar energi, och/eller trygghet och/eller kompetens.

Fortsatt lärande:

Var engagerad i livslångt lärande. Håll dig informerad om branschtrender, ledarskapsteorier och praxis. Sök feedback och var öppen för personlig och professionell utveckling. Din coach stöttar dig i ditt indivduella lärande. Kom ihåg att ledarskap inte är en konstant. Det kräver ständig reflektion, lärande och anpassning. Genom att konsekvent utveckla dessa färdigheter kan du bli en engagerad ledare som inspirerar, stärker och leder med gott exempel.

Tl;dr – Utvecklas till och som ledare

Att bli en skicklig ledare kräver självkännedom, emotionell intelligens och mod. En coach kan hjälpa genom reflektion, feedback och utmaningar. Fokus på kommunikation, vision, beslutsfattande och kontinuerlig utveckling är avgörande. Ledarskap involverar också att arbeta effektivt med teamet genom bland annat delegering, konflikthantering och coachning. Att bygga förtroende och integritet samt att anpassa sig till förändringar och fortsatt lärande är viktiga aspekter som en coach kan stödja ledaren med.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *