Teamutveckling

Teamutveckling genom coaching skapar mervärde på alla nivåer i organisationen. De flesta företag är beroende av att arbetsgrupperna fungerar ordentligt och det finns mycket forskning på hur grupper utvecklas till välfungerande team. Jämför till exempel Susan Wheelans modell Integrated Model for Group Development. Modellen sammanfattar mycket av den samtida forskningen tillsammans med Wheelans egna forskningsresultat under 20 års tid. Företag och organisationer som investerar i meningsfull utbildning inom grupputveckling skapar team som arbetar effektivare med bättre kundservice och större avkastning. Dessutom ökar medarbetarnas engagemang och välmående. Få företag har på sikt råd att försumma gruppernas utveckling.

Hur blir en arbetsgrupp ett välfungerande team?

Högpresterande team kännetecknas av att de är självgående och fokuserade på uppgiften med en tydlig kommunikation. Det är inte självklart att ett team någonsin når dit, men det är i det läget som gruppen mår som bäst och levererar bäst resultat. Når teamet inte dit går mycket värdeskapande förlorat.

Det finns ett antal fokusområden som är särskilt viktiga för att ett team ska kunna arbeta riktigt produktivt. Deltagarna i gruppen måste vara medvetna och överens om målen. Arbetsuppgifterna måste vara relevanta för gruppen, rollfördelningen tydlig och anpassad efter förmågor. Det krävs en inkluderande och öppen kommunikationsstilen med konstruktiv feedback. Beslut bör fattas efter en ordentlig problemdefinition och diskussion, därtill borde teamet ha en strategi för beslutsfattande och problemlösning. Implementering och utvärdering måste kunna skötas av teamet. Konflikthantering måste vara en del av teamets strategi, meningsskiljaktigheter accepteras och subgrupper vara en del av det integrerade teamet. Sammanhållningen måste vara stark och teamets värderingar bygga på prestation, kvalitet, framgång och innovation.

Varför är det så svårt och tar sådan tid att bygga ett högpresterande team?

Företag har som organisation ett ansvar att skapa förutsättningar för välfungerande team. Det innefattar bland annat att ha en tydlig och trovärdig affärsidé, med klara förväntningar på vad varje team ska leverera. En innovativ företagsanda, som värdesätter teamet, kvalitet och service. Det innebär också tekniska förutsättningar att kunna utföra jobbet. Och, inte att förglömma, ett bonussystem som belönar teamprestationer framför individuella insatser. Det här blir som den första tröskeln.

Ledare har bland annat ett ansvar att anpassa sin ledarskapsstil efter teamets utvecklingsstadium, att delegera på ett effektivt och motiverande sätt och skapa trygghet. Att se potentialen i konflikter istället för att ducka eller fly. Att fördela arbetsuppgifter efter förmåga, att uppmuntra ett öppet diskussionsklimat och ge feedback på ett konstruktivt sätt. Ledarens förmåga att skapa tillit och göra medvetna val blir därför den andra tröskeln.

Glöm inte den enskildes roll

Den tredje tröskeln är teamets deltagare. De flesta företag är väldigt noggranna med den tekniska kompetensen hos sina medarbetare. En del företag investerar i ledarskapsutbildningar för sina chefer. Tyvärr är det väsentligt färre företag som utbildar sina medarbetare i att vara en välfungerade teammedlem. Det är dock här det börjar. När anställda förstår den egna och andras roller, är medvetna om målen, är tydliga i kommunikationen och har kunskap om vad som krävs för att gruppen ska kunna utvecklas. Det är också här det blir tydligt att vi bara är människor, med känslor, rädslor och önskningar. Vi motiveras av olika saker, olika saker är viktiga, och våra värderingar är annorlunda från person till person.

Alla tre delar är viktiga för att möjliggöra produktiva arbetsgrupper, men den tredje delen lämnas ofta åt slumpen, med en potentiellt stor och onödig värdeförlust som resultat. Dessutom riskeras de anställdas hälsa av dysfunktionella arbetsgrupper och teamets hållbarhet reduceras.

Hur skapar teamcoaching förutsättningar för professionell teamutveckling?

Målet med teamcoaching är att skapa trygga målmedvetna team som kan och vill ta sig an sina uppgifter. Genom att fokusera på riktning och samarbete skapar vi en vision och en mission som alla i teamet kan stå för och arbeta med. Det skapar klarhet i vad teamet vill uppnå och hur teamet behöver arbeta varje dag för att komma dit.

Genom att tydliggöra gruppens värderingar, så kallade triggers och det som motiverar utvecklar gruppen sitt samarbete. Därigenom skapar gruppen en förståelse och acceptans för alla i teamet. På så sätt ökar inkludering och delaktighet, en vi-känsla och stolthet uppstår.

I teamcoaching ingår också att definiera och locka fram varje deltagares potential. Genom att utforska gruppens och individens styrkor ökar initiativförmågan och kreativiteten i teamet.

I de coachande samtalen blir varje medarbetare hörd och lyssnad på. Det skapar medvetenhet, tydlighet och fokus på det som är relevant för uppgiften. Det skapar också en motståndskraft, resilience, när teamet vid senare tillfällen stöter på utmaningar. En inre känsla av lugn och av att vara viktig för teamet.

Hur jobbar vi?

Vi arbetar alltid i par för att kunna ge den bästa utbildningen till hela gruppen och fånga upp gruppdynamiken. Något som den internationella coachingfederationen ICF också starkt rekommenderar.

Precis som med all annan coaching är innehållet i varje teamcoaching modul anpassat efter gruppens behov. För att utveckla rätt koncept för gruppen träffar vi gruppens och/eller företagets ledare åtminstone två gånger innan vi startar.

Vi levererar modulerna i heldags- eller halvdagsworkshops med alla gruppdeltagare, inkl. ledare, samlade. Mellan träffarna får deltagarna möjlighet till reflektionsövningar. Beroende på budget och fysiska möjligheter sker workshoparna antingen i era lokaler eller i inhyrda konferenslokaler.

Hur vill du ta kontakt?

Jag kommer gärna till er, eller så träffas vi i Varberg, för en spännande diskussion om hur teamcoaching kan göra skillnad för er. Teams, Skype, Zoom eller vanlig hederlig telefon går också fint. Maila contact@jalisdevelopment.com för bokning och mer info!